Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
Ochrana OÚ
Program Alf
Jedálny lístok
Prihlásenie
Zverejňovanie zmlúv
Návštevy
Celkom 181904
Mesiac 1625
Dnes 42
Online6
Kontaktné údaje

Adresa:

ZŠ s MŠ Dolná Strehová
Imre Madácha 3
99102 Dolná Strehová
Slovenská republika

Tel.:

ZŠ 047 4897251

Email:

strehovazs@gmail.com

Web:

skola.dolnastrehova.sk

  .: Články
Prevádzkový poriadok učebne IKT

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU DOLNÁ STREHOVÁ


Prevádzkový poriadok učebne IKT


1. Do učebne vstupujú žiaci a ostatní užívatelia iba na pokyn zodpovedného vyučujúceho, dozor konajúceho, správcu siete alebo riaditeľky školy.
2. Interní žiaci školy a žiaci pracujúci v krúžkoch vstupujú do učebne so svojimi
vyučujúcimi podľa rozvrhu a pracujú vždy na tom istom počítači.
3. Pri práci na počítači je nutné dodržiavať nasledujúce pravidlá:
- počítač možno zapnúť a vypnúť iba korektne - zapnúť najskôr monitor, potom počítač,
- pri vypínaní:
• najskôr korektne vypnúť všetky bežiace programy a aplikácie,
• potom kliknúť na ikonu Štart a vybrať položku Vypnúť,
• nakoniec vypnúť monitor.
- pri akýchkoľvek problémoch pri zapínaní alebo vypínaní privolať vyučujúceho,
- pri práci s aplikáciami nikdy nevykonávať viac operácií naraz, vždy vyčkať, kým
počítač splnenie zadanej úlohy ukončí,
- reštart a vypnutie počítača (s výnimkou hrozby alebo vzniku požiaru) možno vykonať
len s vedomím zodpovedného vyučujúceho.
Je zakázané :
• pracovať súčasne na viacerých počítačoch,
• zasahovať do žiadneho zo zariadení (počítač, myš, klávesnica, tlačiareň,....),
• zasahovať do počítačov, nahrávať programy,
• otvárať kryty jednotlivých zariadení a opravovať prípadné poruchy,
• používať iné ako školské nosiče dát (CD, disketa), bez výslovného súhlasu správcu učebne,
• porušenie bude hodnotené ako úmyselné poškodzovanie školského majetku.
• po skončení práce je užívateľ povinný uviesť pracovisko do pôvodného stavu.
4. V učebni nie je dovolené konzumovať jedlo, piť, fajčiť, používať mobilný telefón a
akokoľvek znečisťovať prostredie.
5. Do učebne je možný vstup iba v prezuvkách, mokré dáždniky a iné mokré časti oblečenia je potrebné odložiť v šatni.
6. Každý užívateľ je povinný pred prvým vstupom do učebne oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom a jeho prílohami, oboznámenie sa potvrdiť vlastnoručným podpisom.
7. Každý užívateľ preberá zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou,
nedodržaním pokynov alebo úmyselným poškodením zariadenia.
8. Pri porušení pravidiel sa bude postupovať v zmysle školského poriadku školy alebo pracovného poriadku ZŠ s MŠ Dolná Strehová.

Hmotná zodpovednosť:

Učiteľ, ktorý práve vyučuje v učebni s počítačmi, má hmotnú zodpovednosť za počítače a
vybavenie učebne. Po skončení hodiny zamkne učebňu.
Zapnutie ističov zabezpečuje pred začiatkom vyučovania upratovačka, ako aj ich vypnutie po skončení vyučovania a krúžkovej činnosti.
Učiteľ musí zabezpečiť alebo skontrolovať na počítačoch:
a) Na prvej hodine dňa - zapnutie počítačov, na ktorých sú žiaci.
b) Na ostatných hodinách dňa - po skončení hodiny vypnúť programy, nevypínať počítače.
c) Na poslednej hodine dňa - vypnutie všetkých počítačov, zamknúť učebňu.

Nahlásenie opráv:

Nefungujúci počítač, program alebo nevhodný obsah počítača neodkladne nahlásiť zástupkyni riaditeľky školy.

Žiak ma právo:
• so súhlasom vyučujúceho využívať všetky zariadenia a to spôsobom na to určeným,
• so súhlasom vyučujúceho používať nainštalované softvérové vybavenie,
• mať a používať vlastnú e-mailovú schránku v zmysle všeobecne platných pravidiel (netiketa) a podľa pokynov správcu siete - neotvárať prílohy v e-mailoch od neznámych odosielateľov, nešíriť e-maily s nevhodným obsahom,
• využívať zariadenie odbornej učebne IKT mimo vyučovania na krúžkovú činnosť.

Žiak je povinný:
• dodržiavať pravidlá etikety (netikety),
• šetrne sa správať k zariadeniu učební informatiky,
• vchádzať do učební informatiky v prezuvkách a s pomôckami, podľa pokynov vyučujúceho, bez jedla a nápojov,
• každú poruchu, chybu, prípadne neúplnosť pracoviska hlásiť vyučujúcemu,
• po skončení práce uviesť pracovisko do pôvodného stavu,
• využívať nastavenia zariadení- neprestavuje- monitor, pozadie na monitore,
• ukladať si svoje dokumenty a súbory do svojho priečinku, ktorý je na to určený –
v priečinku Moje dokumenty, v ktorom si môže vytvoriť aj vlastné priečinky, do ktorých
si sťahuje a ukladá súbory
• ukladanie ikon na pracovnú plochu je ZAKÁZANÉ!

Žiakom je zakázané:
• vstupovať do učební bez prítomnosti vyučujúceho,
• pokúšať sa akýmkoľvek spôsobom zisťovať prístupové heslá iných užívateľov,
• používať vlastné diskety, USB kľúče,
• vypínať rezidentnú antivírusovú ochranu,
• bez súhlasu vyučujúceho inštalovať akýkoľvek softvér,
• bez súhlasu vyučujúceho meniť nastavenie ktoréhokoľvek nainštalovaného softvéru,
• svojvoľne premiestňovať súčasti svojho pracoviska,
• akokoľvek zasahovať do elektrických súčastí pracoviska,
• prenášať cez sieť "nevhodné" súbory (pornografia, erotika, nelegálne kópie dát, dáta
porušujúce autorský alebo iný zákon, ",
• jesť, piť a inak znečisťovať pracovisko,

Pravidlá pre prácu s Internetom v škole:
• je zakázané pokúšať sa preniknút' do iných sietí a počítačových systémov pripojených na Internet,
• je zakázané snažiť sa získat' cudzie heslá a informácie smerujúce k nabúraniu iných systémov,
• je zakázané navštevovat' stránky obsahujúce pornografický materiál, odkazy na nelegálny, software, neslušné výrazy, stránky propagujúce zneužívanie drog, brutalitu a iný kontroverzný materiál (v sporných prípadoch má poverený dozor právo rozhodnút', či je materiál na stránke kontroverzný),
• je na užívateľovi, aby neporušoval autorské práva pri programoch, ktoré používa a uchováva vo svojom priečinku,
• informácie si užívateľ ukladá do svojho priečinka, na to určeného,žiak (zákonný zástupca žiaka) preberá zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou alebo úmyselným poškodením zariadenia.

Vedenie školy alebo správca odborných učební informatiky si vyhradzuje právo v priebehu
školského roka tento poriadok modifikovať.

Porušenie týchto pravidiel sa klasifikuje ako porušenie školského poriadku.

Platný od 1. 9. 2013 PaedDr. Anna Malatincová – riaditeľka

Ďalšie články


Prevádzkový poriadok : 17.11.2011
Prevádzkový poriadok telocvične

Prevádzkový poriadok : 17.11.2011
Poriadok pracovného vyučovania a predmetu svet práce

Prevádzkový poriadok : 27.02.2017
Dielenský poriadok

 

 
2010 © 1WEB.sk | All rights reserved! | Webdesign & Solution 1web.sk