Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
Ochrana OÚ
Program Alf
Jedálny lístok
Prihlásenie
Zverejňovanie zmlúv
Návštevy
Celkom 181907
Mesiac 1628
Dnes 45
Online7
Kontaktné údaje

Adresa:

ZŠ s MŠ Dolná Strehová
Imre Madácha 3
99102 Dolná Strehová
Slovenská republika

Tel.:

ZŠ 047 4897251

Email:

strehovazs@gmail.com

Web:

skola.dolnastrehova.sk

  .: Články
Prevádzkový poriadok telocvične

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU DOLNÁ STREHOVÁ


Prevádzkový poriadok telocvičneTelocvičňa slúži na zabezpečenie výučby telesnej výchovy pre žiakov ZŠ s MŠ Dolná Strehová.
1. Telocvičňa sa môže používať len podľa rozvrhu hodín a rozpisu krúžkovej činnosti.
2. Mimoškolské a školské podujatia organizované v telocvični musia byť schválené riaditeľkou školy.
3. Vstup do telocvične je zásadne povolený iba v sprievode vyučujúceho a v predpísanom úbore.
4. Do telocvične je povolený vstup iba v čistých prezuvkách s nefarbiacou podrážkou.
5. Otváranie a zatváranie dverí do telocvične robí príslušný vyučujúci.
6. Vyučujúci je povinný si skontrolovať počet žiakov a ich cvičebný odev.
7. Vyučujúci sa počas vyučovacej hodiny z priestorov telocvične, resp. školského dvora, ihriska, kde žiaci vykonávajú telovýchovnú činnosť, nesmie v žiadnom prípade vzdialiť a nechať žiakov bez dozoru.
8. Ak je žiak uznaný lekárom ako necvičiaci, je povinný o tom predložiť lekárske potvrdenie.
9. Žiaci dodržiavajú pokyny vyučujúceho. Sú disciplinovaní, správajú sa tak , aby neohrozili bezpečnosť a zdravie svoje a svojich spolužiakov, športujú v duchu fair play.
10. Vyučujúci je povinný pred každým cvičením upozorniť na riziká cviku a vysvetliť zásady bezpečného správania sa a konania.
11. Je zakázané poškodzovať zariadenie telocvične. V prípade úmyselného poškodenia žiak škodu nahradí.
12. Potrebné telocvičné náradie vydáva príslušný vyučujúci. Bez vedomia vyučujúceho nemajú žiaci prístup do kabinetu.
13. Pri telovýchovnom procese používajú žiaci iba tie telovýchovné náčinia, ktoré sú potrebné k danej činnosti, zaobchádzajú s nimi opatrne, prípadné poškodenie oznámia ihneď vyučujúcemu.
14. Žiaci pri telovýchovnom procese majú určené svoje stanovište, ktoré nemôžu bez povolenia vyučujúceho opustiť. Nesmú vyliezať na iné náradie, s ktorým nesúvisí ich činnosť, aby neprišlo k úrazu. Prípadný úraz okamžite nahlásia vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi.
15. Elektrické zariadenia obsluhuje len vyučujúci.
16. Všetky presuny na cvičisku robia žiaci pod vedením vyučujúceho pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov.
17. Po skončení cvičenia je povinný vyučujúci uložiť používané náradie na svoje miesto.
18. Žiaci odchádzajú z telocvične opäť pod vedením príslušného vyučujúceho.
19. Pri odchode z telocvične vyučujúci skontroluje priestory telocvične a uzamkne telocvičňu.
20. Je zakázané:
• manipulovať s otvoreným ohňom,
• fajčiť, používať stravu a nápoje, používať alkoholické nápoje a iné návykové látky,
• do telocvične vodiť psov,
• vstupovať s bicyklom a inými predmetmi, ktoré môžu spôsobiť škodu na majetku,
• vešať sa na basketbalové koše (z bezpečnostných dôvodov).Platný od 1. 9. 2013 PaedDr. Anna Malatincová – riaditeľka školy

Ďalšie články


Prevádzkový poriadok : 17.11.2011
Prevádzkový poriadok učebne IKT

Prevádzkový poriadok : 27.02.2017
Dielenský poriadok

Prevádzkový poriadok : 17.11.2011
Poriadok pracovného vyučovania a predmetu svet práce

 

 
2010 © 1WEB.sk | All rights reserved! | Webdesign & Solution 1web.sk