Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
Ochrana OÚ
Program Alf
Jedálny lístok
Prihlásenie
Zverejňovanie zmlúv
Návštevy
Celkom 181909
Mesiac 1630
Dnes 47
Online5
Kontaktné údaje

Adresa:

ZŠ s MŠ Dolná Strehová
Imre Madácha 3
99102 Dolná Strehová
Slovenská republika

Tel.:

ZŠ 047 4897251

Email:

strehovazs@gmail.com

Web:

skola.dolnastrehova.sk

  .: Články

Prevádzkový poriadok MŠ

Prevádzkový poriadok zariadenia pre deti a mládež je vypracovaný v zmysle § 24 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 10 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.


CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Škola má právnu subjektivitu. Jednotriedna MŠ s celodennou výchovno-vzdelávacou starostlivosťou je jej elokovaným pracoviskom. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od 3-6 r. a deťom s odloženou školskou dochádzkou a s možnosťou integrácie zdravotne postihnutých detí. Je umiestnená v samostatnej prízemnej budove s vlastným dvorom vykurovaná plynom.

Budova obsahuje šatňu , výdajňu stravy, WC pre dospelých, umyváreň pre deti, 5 umývadiel sprcha , 6 WC. Triedu s časťou na stolovanie a spánok, dva sklady. Interiér materskej školy tvorí vstupná chodba, detská šatňa, hygienické zariadenie – detské umývadlá a WC. Vykurovanie je ústredné, teplovodné z plynovej kotolne.

Herňa – rozloha 126 m2 teplota - 22 °C je nábytkom členená na hry stolovanie a odpočinok. Vybavená je nábytkom určeným pre predškolský vek rozloženým v priestore tak, aby mali deti možnosť individuálne, skupinovo aj frontálne vykonávať činnosti, aktivity, hry. Hrové kútiky poskytujú deťom možnosť samostatne, aktívne a kreatívne sa prejaviť v rôznorodých činnostiach. Jedálenský kútik je využívaný na podávanie stravy počas dňa, ktorú zabezpečuje školská jedáleň. Stoly a stoličky zodpovedajú deťom predškolského veku. Počas podávania stravy sa stoly prikrývajú. Desiata a olovrant sa podáva na antikorových táckach, nápoj v porcelánových šálkach. Deti pri jedle používajú kompletný príbor.

V spálni sú lehátka zodpovedajúce veku detí, hygienickému, zdravotnému a bezpečnostnému hľadisku.

Hygienické zariadenie – 9,5 m2 je vybavené je 5-mi umývadlami s prívodom tečúcej teplej a studenej pitnej vody a 6-mi WC , sprchou a .poličkami na uloženie zubných pást a kefiek. Na stene visia vešiačiky na uteráky. Pre osobnú hygienu pedagogických zamestnancov je – 1 WC misa a 1 umývadlo
V šatni - 29,5 m2 sa nachádzajú detské šatňové skrinky s úložným priestorom.

Na dvore sú preliezky, hojdačky. umelý trávnik. trávnatá plocha, pieskovisko. umelý pahorok, bazénik na otužovanie, altánok. Chodníky slúžia na dopravnú výchovu.

Podľa zákona NR SR 245/08 je možné do MŠ prijať 21 detí - §28 ods.10d. Podľa § 15 môže riaditeľka v odôvodnených prípadoch prekročiť počet detí o 3.


ORGANIZÁCIA PREVÁDZKY

Prevádzka MŠ je v čase od 7:00 – 16:30 hod. Je prerokovaná s rodičmi a odsúhlasená zriaďovateľom.
Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.
V čase letných prázdnin je prevádzka predškolského zariadenia prerušená na dobu minimálne 3 týždňov z hygienických a prevádzkových dôvodov. Počas školských prázdnin sa zisťuje záväzný záujem detí na pobyt v MŠ zo strany rodičov. Minimálny počet na prevádzku je 10 prihlásených detí.


DENNÝ PORIADOK

Hry a hrové činnosti
Pohybové a relaxačné cvičenia, didaktické aktivity (ak nie sú zaradené
vonku)
Ranný kruh – spoločná diskusia, navrhovanie aktivít
9.00 - 9.15 hod. Osobná hygiena, desiata
Edukačné aktivity – zámerne plánované činnosti
Pobyt vonku
12.00 - 12.20 hod. Osobná hygiena, obed
Hudobná alebo literárna chvíľka, odpočinok
Pohybové a relaxačné cvičenie
14.20 - 14.45 hod. Osobná hygiena, olovrant
Hry a hrové činnosti, edukačné aktivity, hodnotenie dňa


VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ

MŠ zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom Štátneho a Školského vzdelávacieho programu podľa zákona 245/2008 Z.z. § 28d1-19. MŠ riadi zástupkyňa, ktorá spolupracuje s vedením ZŠ s MŠ. Za organizáciu edukačného procesu zodpovedajú obidve učiteľky. Prerušenie prevádzky sa riadi vyhláškou 306/2008 § 2 ods.6.


PREBERANIE DETÍ

Ranné preberanie detí zabezpečuje určený pedagogický zamestnanec v šatni zariadenia za prítomnosti rodiča alebo osoby, ktorá dieťa do zariadenia priviedla. Prijíma len deti, u ktorých po vykonaní ranného filtra nezistila známky akútneho ochorenia. Ak sa pri rannom filtri zistia príznaky ochorenia, dieťa môže prijať len na základe odporučenia od ošetrujúceho lekára. Ak sa ochorenie prejaví v priebehu dňa, učiteľka zabezpečí izoláciu dieťaťa, jeho dozor a informovanie rodiča o zdravotnom stave dieťaťa, ktorý si po dieťa čo najskôr príde.
Deti sa schádzajú od 7:00 do 8:00 hodiny. Od rodičov ich preberá učiteľka, ktorá za nich zodpovedá do písomného prebratia druhou učiteľkou. Rodičia alebo nimi poverené osoby prichádzajú pre deti v čase od 15:00 – 16:30 hod.


ORGANIZÁCIA V ŠATNI

Rodičia vedú deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Za estetickú úpravu šatne zodpovedajú učiteľky, za hygienu prevádzkový zamestnanec.


ORGANIZÁCIA V UMYVÁRNI
.
Deti sú vedené k dodržiavaniu zásad osobnej čistoty individuálne, podľa potreby. Pravidelne sa osobná hygiena uskutočňuje pred jedlom, po pobyte vonku a po popoludňajšom odpočinku. Po jedle sú deti vedené pod odborným dohľadom pedagogického zamestnanca k správnemu spôsobu umývania zubov a ostatných návykov stomatohygieny. Sú vedené aj k pravidelnému spôsobu otužovania vodou a vzduchom.


STRAVOVANIE

Zabezpečenie výživovej, energetickej a biologickej hodnoty podávaných pokrmov ako aj dodržiavanie hygienických zásad v oblasti školského stravovania zabezpečuje školská jedáleň ZŠ podľa zákona 245/2008 §140. Hotové pokrmy sa dovážajú v prepravných termosových nádobách

Za kvalitu a predpísané množstvo stravy zodpovedá vedúca ŠJ. Do jedálneho lístka sú vpisované energetické a základné nutričné údaje o podávanej strave, jedálny lístok je pre informáciu rodičov vyvesený v šatni detí Pitný režim zabezpečujú zamestnanci MŠ v spolupráci s rodičmi. Nápoj je voľne dostupný deťom v priebehu dňa. Každé dieťa má vlastný pohár. Za kultúru a hygienu stolovania zodpovedá službukonajúca učiteľka. Učiteľka o 8:00 hod. telefonicky hlási počet detí na stravu. Pri stolovaní vedie deti k osvojeniu kultúrnych návykov, používaniu príboru, podľa želania rodičov prikrmuje mladšie deti. Časový odstup medzi jednotlivými jedlami je tri hodiny.


ORGANIZÁCIA V SPÁLNI

Upratovačka zabezpečí vetranie, ktoré neohrozí zdravie detí a teplotu min. 24 °C. Počas odpočinku deti ležia na ležadlách, podľa individuálnych potrieb spia alebo oddychujú. Učiteľka od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. Posteľnú bielizeň prezlieka a perie 1-krát mesačne upratovačka, uskladňuje ju v skrini. Pyžamá si na výmenu deti odnášajú domov vždy v piatok.


POBYT VONKU

V rámci denného poriadku je vyčlenený dostatočný čas na pobyt detí vonku najmenej dve hodiny dopoludnia a dve hodiny odpoludnia v závislosti od dĺžky pobytu v MŠ. Za jeho dodržiavanie je zodpovedný pedagogický zamestnanec, ktorý má službu. Tento zodpovedá aj za bezpečnosť detí. Okrem pobytu vonku sa využívajú aj telovýchovné aktivity medzi jednotlivými činnosťami a každý deň sú realizované ranné cvičenia vo vyvetranej herni, ktoré pomáhajú deťom utvárať návyk na pravidelné cvičenie a radosť z pohybu .
Za bezpečnosť a plnohodnotnú organizovanú činnosť a ochranu zdravia detí počas pobytu vonku zodpovedá učiteľka. Na vychádzke je povinná dodržiavať maximálny počet detí na jedného pedagogického pracovníka podľa vyhlášky MŠ SR 308/2009.Pri presune po hlavnej komunikácii je učiteľka povinná používať zastavovací terč, prvé a posledné deti reflexné vesty.
Pobyt vonku môže byť skrátený alebo vynechaný pri víchrici, prudkom daždi a teplote pod -10 °C.


ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU

Materská škola je zásobovaná vodou z verejného vodovodu v dostatočnom množstve. Na jedno dieťa a deň pripadá najmenej 60 litrov vody, čo je možné dokladovať spotrebou pitnej vody v zariadení podľa merača. Teplá voda sa pripravuje pomocou elektrického ohrevu.


SPÔSOB LIKVIDÁCIE ODPADU

Odpad z miestností vynáša upratovačka do odpadových nádob., ktoré sú umiestnené na vonkajšom stanovišti v samostatnej časti pred areálom. Po vyprázdnení sa nádoby umývajú a následne dezinfikujú podľa uvedeného návodu. Vyprázdňovanie vonkajších odpadových nádob zabezpečuje obecný úrad dvakrát do mesiaca. MŠ je napojená na verejnú kanalizáciu. Deti sú vedené k separácii.


PRÍSTUP ZVIERAT

Prístup zvierat na pieskoviská a relaxačné plochy pre deti zamedzuje oplotenie areálu a jeho uzamykanie mimo prevádzky MŠ.


HYGIENA

Hygienu vo všetkých priestoroch zabezpečuje upratovačka podľa hygienických predpisov -zákon 124/2006. Na upratovanie sa používajú roztoky syntetických čistiacich prípravkov v koncentráciách odporúčaných výrobcami, ktoré sa pripravujú v teplej vode a ktoré nie sú zaradené medzi nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické prostriedky. Pri upratovaní sa používajú klasické ručné pomôcky, umývacie a čistiace nástroje. Pomôcky na upratovanie, čistiace a dezinfekčné prípravky sú uložené v skrini čistiacich potrieb mimo dosahu detí a za ich uloženie zodpovedá upratovačka. Použité pomôcky na upratovanie sa po použití dezinfikujú a sušia mimo priestorov pre deti.

Frekvencia upratovania je nasledovná:
Denne sa upratuje na vlhko s použitím čistiacich prípravkov dvakrát podlaha triedy, šatne, chodieb, umyvárne a výdajne jedál. Ďalej sa vysávajú koberce, utierajú sa na vlhko detské kútiky, kryty na radiátoroch, kľučky dvier upravuje sa bielizeň na ležadlách. Vynášajú sa odpadky a odpadkové koše sa umývajú.
Týždenne sa umývajú obklady, poháre, hrebene, hračky, drevené časti ležadiel. Menia sa uteráky a pyžamká detí.
Mesačne sa čistia koberce a čalúnenie mokrou cestou, perú textilné hračky, vysávajú matrace, mení sa posteľná bielizeň.
Štvrťročne sa ošetruje a leští nábytok, umývajú sa okná a svietidlá.
Na dezinfekciu zariadení sa používajú chemické dezinfekčné látky na báze chlóru, ich príprava a aplikácia sa vykonáva podľa návodu výrobcu. Dezinfekcia sa vykonáva vždy po dôkladnom mechanickom očistení na vlhko.


Vonkajšie priestory:
a) pieskoviská – prekopávanie a pranie – 1-krát za 2 týždne v priebehu sezóny (od 1. 3. do 30. 10. – vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR 521/2007)
b) trávnatá plocha – kosenie vlastnou kosačkou podľa potreby, vyhrabávanie – jar, jeseň
c) detské preliezky – údržba – školník, príp. zriaďovateľ po nahlásení zástupkyňou


POKYNY PRE ZAMESTNANCOV

Pokyny pre zamestnancov obsahujú vypracovaný Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov a Školský poriadok.

Zamestnanci sú povinní dodržiavať právne a vnútroškolské predpisy:
- plniť si riadne svoje povinnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov, pracovnej náplne a z funkcie, ktorou boli poverení,
- zabezpečiť trvalý dozor nad deťmi,
- dodržiavať pracovný čas, riadiť sa harmonogramom práce,
- dodržiavať predpisy BOZP a PO,
- ochraňovať majetok školy, riadne hospodáriť a nakladať s majetkom, chrániť ho pred zničením, poškodením, stratou alebo zneužitím,
- po skončení prevádzky budovu aj školský dvor uzamknúť,
- rešpektovať zákon o ochrane nefajčiarov:

Uplatňovanie zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 465/2005 Z. z.
V materskej škole sa rešpektuje zákaz fajčenia. Na vstupe do budovy je umiestnené na viditeľnom mieste bezpečnostné a zdravotné označenie zákazu fajčenia s oznamom s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch, ktoré sú povinné vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, je možné podať oznámenie o porušovaní tohto zákona. Zamestnávateľ kontroluje zamestnancov.


POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Rodičia ako aj iní návštevníci majú neobmedzený prístup do šatne v čase príchodu a odchodu detí. V iných priestoroch budovy sa môžu zdržiavať len v sprievode zamestnanca školy.


OCHRANA SPOLOČNÉHO A OSOBNÉHO MAJETKU

Budova MŠ je proti vlámaniu zabezpečená alarmom. Každý zamestnanec má vlastný kód. Vchody do materskej školy sú zaistené kľúčmi – fabkami. Kľúč od budovy vlastnia všetci zamestnanci. Budovu ráno odomyká upratovačka. V priebehu prevádzky materskej školy za uzamykanie budovy zodpovedá službukonajúca učiteľka.

Vetranie miestností sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca materskej školy. Pri odchode z triedy je učiteľka povinná prekontrolovať uzatvorenie okien.
Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmysle o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce.
Osobné veci si zamestnanci materskej školy odkladajú na určené uzamykateľné miesto.
Po ukončení prevádzky všetky priestory skontroluje, uzamkne a aktivuje alarm službukonajúca učiteľka.


PREDCHÁDZANIE VZNIKU A PRENOSU INFEKČNÝCH CHORÔB

V prípade, že neprítomnosť dieťaťa v MŠ je dlhšia ako 5 po sebe nasledujúcich dní, je rodič povinný predložiť zástupkyni školy vyhlásenie o bezinfekčnosti okolia dieťaťa a o tom, že dieťa nie je choré na prenosnú chorobu.

Ak dieťa v predškolskom zariadení počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje rodiča.

V MŠ môže byť umiestnené len dieťa, ktoré:
- je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,
- neprejavuje príznaky prenosného alebo parazitárneho ochorenia,
- nemá nariadené karanténne opatrenie (Zákon 355/2007 MZ SR)


POSTUP PRI PODOZRENÍ NA VÝSKYT PRENOSNÉHO PARAZITÁRNEHO OCHORENIA

- pri akomkoľvek podozrení učiteľky na možný výskyt vší (dieťa sa škrabe, je nekľudné, nesústredené, pohľadom, prezeraním vlasovej časti hlavy) oznámi túto skutočnosť vedeniu materskej školy a rodičovi (zákonnému zástupcovi) dieťaťa
- do príchodu rodiča (zákonného zástupcu) dieťa izoluje od kolektívu
- učiteľka dohliadne, aby vrchný odev (hlavne čiapky, šály), osobná a posteľná bielizeň, hrebene a ďalšie predmety, s ktorými prišla hlava dieťaťa podozrivého zo zavšivavenia do styku, neboli spoločne uložené (v šatni, na vešiakoch a pod.) s odevmi a predmetmi ostatných detí, príp. aby ich iné deti nepoužívali
- učiteľka rodičovi (zákonnému zástupcovi) odporučí navštíviť príslušného obvodného pediatra za účelom potvrdenia diagnózy zavšivavenia a podľa jeho pokynov zabezpečiť odvšivavenie dieťaťa. Zároveň ho požiada posteľnú a osobnú bielizeň dieťaťa vyvariť príp. vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť. Dezinsekcii je nutné podrobiť aj predmety, ktoré prišli do styku s vlasovou časťou hlavy (hlavne hrebene), a to vyvarením, resp. postriekaním prípravkom na to odporučeným
- vedenie materskej školy zabezpečí informovanie všetkých rodičov (zvolaním rodičovských združení), že v materskej škole sa vyskytli vši. Zároveň budú rodičia informovaní, že učiteľky materskej školy, s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu sa tohto ochorenia a v súlade s regionálnym úradom verejného zdravotníctva odsúhlaseným prevádzkovým poriadkom materskej školy, budú v detských kolektívoch vykonávať preventívne opatrenia. Vedenie materskej školy tiež požiada rodičov o súčinnosť, tzn. aby taktiež priebežne kontrolovali vlasy u svojich detí
- učiteľka v detskom kolektíve následne vykonáva preventívne opatrenia, a to priebežným sledovaním charakteristických prejavov možného výskytu vší u ďalších detí, pričom v rámci ranného filtra deťom vhodným spôsobom prezrie aj vlasovú časť hlavy
- opätovný nástup dieťaťa do materskej školy je možný iba po predložení potvrdenia od lekára, že dieťa je zdravé


PLÁN OPATRENÍ PRE PRÍPAD MIMORIANYCH UDALOSTÍ A HAVÁRIÍ AKO AJ VŠETKY ÚLOHY NA ÚSEKU BOZP

Rieši bezpečnostný technik školy samostatnými predpismi:
 Prevádzkový poriadok BOZP
 Traumatologický plán
 Plán hlavných úloh v oblasti BOZP
V prípade vzniku mimoriadnej epidemiologickej situácie je za materskú školu poverená kontaktná osoba Anna Lešková, ktorá situáciu rieši v spolupráci s riaditeľkou školy. V prípade potreby sa riadia zamestnanci v zmysle požiarno-poplachových smerníc a požiarno-evakuačného plánu, ktorý je umiestnený na hlavnej chodbe MŠ.

Rýchla lekárska pomoc 112 / 155
Zdravotné stredisko 047/4897125
Požiarny útvar 112 / 150
Policajný zbor 112 / 158
Energetické závody 0850111468
Vodárne 047/4830527
Plynárne 047/5112408
Regionálny úrad ver. zdrav. V. Krtíš 047/4830747


V starostlivosti o zdravie a hygienu detí sa zamestnanci MŠ riadia všeobecne platnými záväznými predpismi:
 školským zákonom 245/2008
 zákon 355/2007 o podpore a ochrane verejného zdravia
 vyhláška 527/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež
 vyhláška Min. zdravotníctva SR 521/2007
 Zákonník práce.

Ďalšie články


Dokumenty MŠ : 18.10.2015

 

 
2010 © 1WEB.sk | All rights reserved! | Webdesign & Solution 1web.sk